Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 63 Kurenda - informator samorządowy str.6
Kurenda - informator samorządowy str.6
Nr 63

Uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016r.

  • UCHWAŁA NR XXVII/210/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 07.11.2016 r. (data wpływy) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.7.2016
  • UCHWAŁA NR XXVII/209/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2017.
  • UCHWAŁA NR XXVII/207/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2016
  • UCHWAŁA NR XXVII/205/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/274/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
  • UCHWAŁA NR XXVII/204/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania nagrody samorządu będącej uhonorowaniem osób za ich zasługi dla Gminy Rabka-Zdrój.
  • UCHWAŁA NR XXVII/203/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Program przeciwdziałania uzależnieniom
Rada Miejska Rabki-Zdroju zatwierdziła Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017. Celami programu są m.in upowszechnianie wiedzy w zakresie szkodliwości nadużywania alkoholu i stosowania środków odurzających, promowanie aktywności, sportu i innych form zdrowego stylu życia oraz integracja poprzez współpracę środowisk i instytucji w celu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Budżet na rok 2017 przyjęty
Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła budżet miasta i gminy na 2017 rok. Dokument określa źródła przychodów samorządu w przyszłym roku i wydatki na zadania bieżące, administracyjne i inwestycje.

Wymiana kotłów.
Wobec dużego zainteresowania mieszkańców Gminy Rabka-Zdrój otrzymywaniem dotacji do wymiany starego kotła węglowego na nowoczesne, automatyczne źródła ciepła, Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, iż nadal przyjmowane są wstępne deklaracje udziału. Osoby chcące otrzymać dopłatę, po złożeniu deklaracji, zostaną wpisane na listę rezerwową.
Deklaracje można uzyskać w pok. 13 w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, tel. 18 26 80 473.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w budynku  Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Parkowej 2 (obok budynku Urzędu Miejskiego). Punkt prowadzony jest przez Fundację Pomocy Poszkodowanym „Razem” z siedzibą w Krakowie. Pomoc prawna udzielana jest przez: adwokatów, radców prawnych oraz mgr prawa.