Start Nr 147 Kurenda - infromator samorządowy str.5
Kurenda - infromator samorządowy str.5
 • Uchwała Nr LXXVII/564/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych użytkownikom wieczystym

 1. Uchwały podjęte podczas LXXVI posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 29 listopada

 2. Uchwala Nr LXXVI/562/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój

 3. Uchwała Nr LXXVI/561/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

 4. Uchwała Nr LXXVI/560/23 w sprawie: zmiany uchwały Nr LVII/459/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru

 5. Uchwała Nr LXXVI/559/23 w sprawie podwyż-szenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jedno-osobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka–Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości i środków trwałych oraz w postaci wkładu pieniężnego.

 6. Uchwała Nr LXXVI/558/23 w sprawie podwyż-szenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jedno-osobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą Zakłady Komunalne Spółka z ogra-niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka–Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości.

 7. Uchwała Nr LXXVI/557/23 w sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi do osiedla Łęgi obok Skansenu Kolejowego w Chabówce

 8. Uchwała Nr LXXVI/556/23 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2022 – 2030"

 9. Uchwała Nr LXXVI/555/23 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXIV/541/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 października 2023 r.

 10. Uchwała Nr LXXVI/553/23 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" Gminy Rabka-Zdrój na lata 2024-2028

 11. Uchwała Nr LXXVI/552/23 w sprawie podwyż-szenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 12. Uchwała Nr LXXVI/551/23 w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/493/23 Rady Miejskiejw Rabce – Zdroju z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój na 2023 r."

 

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju, po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, przyjęła budżet miasta i gminy na 2024 rok.
  Budżet zakłada:
  dochody na poziomie 86,8 mln zł,
  wydatki na poziomie 91, 2 mln zł.
  Różnica w wysokości 4,4 mln zł, to deficyt, który samorząd planuje spłacić z wolnych środków i zaciągniętych kredytów.

 • Od 4 grudnia Poradnia Ortopedyczna Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju znajduje się w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym obok oddziału Medycyny Paliatywnej przy ul. Dietla.

 • Szpital Miejski w Rabce-Zdroju zaprasza do korzystania z systemu e-Rejestracji. System e‑Rejestracji to wygodny i nowoczesny sposób na umówienie wizyty w poradni specjalistycznej. Pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć kolejek.

 • Dobiegł końca remont ulicy Gorczańskiej w Rabce-Zdroju. Warunki pogodowe pozwoliły wykonać prace bitumiczne. Wczoraj i dziś pracownicy firmy Kośmider kładli nowy asfalt na górnym odcinku drogi, od Wójtowiczowej w górę.

 • Zakończyła się przebudowa ulicy Krętej w Rabce-Zdroju. Droga remontowana była na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do ul. Na Banię.

 • Przed Świętami Bożego Narodzenia zakończył się remont Rynku w Rabce-Zdroju. Plac zmienił się nie do poznania, zyskując nowy, reprezentacyjny wygląd.

 • Zakończył się remont drogi gminnej Aleja Tysiąclecia w Rabce-Zdroju. Na odcinku ponad 300 metrów została położona nowa nawierzchnia, zamontowano też barierki odgradzające jezdnię od koryta potoku.

 • Nowa nawierzchnia, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, korytka, obrzeża, utwardzone pobocza. Ulica Wójtowiczowa w Rabce-Zdroju to kolejna wyremontowana droga w naszej gminie.

 • Zakończyły się prace związane z uruchomieniem nowego narzędzia informacyjnego, służącego mieszkańcom i samorządowi do wzajemnej komunikacji. Aplikacja została wdrożona w ramach projektu "Rozwój eAdministracji w Gminie Rabka-Zdrój".

 • Szanowni Mieszkańcy,
  Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że nadal jest możliwość zakupu węgla od gminy i nie obowiązuje limit ilościowy. Cena węgla za 1t to 1500 zł.

 • Zakończyła się rozbudowa remizy OSP w Ponicach. W ramach zadania utwardzono plac wokół budynku, dzięki czemu nowa siedziba straży pożarnej zyskała nowe otoczenie.

 • Szanowni Mieszkańcy,
  Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z aktualizacją przedmiotowej ewidencji Burmistrz Rabki-Zdroju zwraca się do właścicieli nieruchomości o wypełnienie ankiety którą można pobrać:
  osobiście w Urzędzie Miejskim pod adresem ul. Parkowa 2 w Rabce-Zdroju,
  przez internet w wersji:
  PDF - https://gmina.rabka.pl/download/1753
  Word - https://gmina.rabka.pl/download/1754

 • Dzięki wielu inwestycjom mającym obniżyć zużycie energii elektrycznej i cieplnej, jakie w mijającym roku zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, burmistrz podjął decyzję o przywróceniu od połowy grudnia nocne oświetlenia ulicznego.

 • Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.