Start Nr 148 Kurenda - informator samorządowy str.6
Kurenda - informator samorządowy str.6
 • Uchwały podjęte podczas LXXVIII posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 28 grudnia 2023 r.

 1. Uchwała Nr LXXVIII/582/23 w sprawie skargi z 06 października 2023 r. (data wpływu) na Burmistrza Miasta Rabki-Zdroju, dotyczącej zaniedbań budynku przy ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju opatrzonej Nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.7.2023.

 2. Uchwała Nr LXXVIII/581/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój

 3. Uchwała Budżetowa Gminy Rabka-Zdrój na rok 2024 Nr LXXVIII/580/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 r.

 4. Uchwała Nr LXXVIII/579/23 w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

 5. Uchwała Nr LXXVIII/578/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój

 6. Uchwała Nr LXXVIII/577/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

 • Agnieszka Cukrzycoń, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rabce-Zdroju, przygotowała zestawienie statystyczne zdarzeń rejestrowanych przez Urząd Stanu Cywilnego i Zespół Spraw Obywatelskich w Rabce-Zdroju w 2023 roku. Urząd zajmuje się m.in. sporządzaniem aktów urodzenia, zgonu, udzielaniem ślubów czy z wydawaniem wypisów z aktów stanu cywilnego.

 • W rejestrze Straży Miejskiej w Rabce - Zdroju zanotowano przez 12 miesięcy 2023 roku: 970 interwencji, w tym 343 zgłoszone przez mieszkań-ców i kuracjuszy,
  205 to sprawy zarejestrowane i przekazane do realizacji w postępowaniu,
  422 to praca terenowa.

 • Obecnie na terenie miasta Rabka-Zdrój obowiązują 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój zatwierdzony Uchwałą nr LIV/367/14 Rady Miejskiej z dnia 10 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30 października 2014r., poz. 6039).

 • 26 stycznia w sali Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju odbyło się Spotkanie Noworoczne. Na zaproszenie burmistrza Leszka Świdra wzięli w nim udział mieszkańcy, przedstawiciele samorządu i rabczańskich instytucji i zaproszeni goście, wśród nich starosta Krzysztof Faber, radni powiatowi i członkowie Zarządu Powiatu Nowotarskiego, radni miejscy, sołtysi, prezesi miejskich spółek i instytucji.

 • Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, które odbyło się w Muszynie. Nasze miasto jest członkiem tego stowarzyszenia, które reprezentuje interesy gmin posiadających status uzdrowiska.

 • Dobiega końca remont ulicy Bystrej w Rabce-Zdroju. Przebudową objęty został odcinek o długości 600 m.

 • Zakończyła się budowa parkingu dla samochodów przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce.

 • Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Małopolska, do której należy gmina Rabka-Zdrój, ogłosiła przetarg na budowę budynku wielomieszkaniowego na miejskiej działce przy ulicy Kilińskiego.

 • Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat nowotarski, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

 • Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia" z wartością Wskaźnika Jakości Życia. Ranking został opracowany na podstawie 63 wskaźników cząstkowych.

 • Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że mieszkańcy gminy Rabka-Zdrój, którym zostały wykonane inspekcje terenowe przez gminnego operatora, firmę DOEKO GROUP Sp.zo.o. w ramach klastra energii Brama Podhala, mogą wziąć udział w ogłoszonym naborze na instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła.

 • Możesz jeszcze otrzymać dofinansowanie na instalacje do zbierania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na swojej posesji w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” (III edycja).

 • Burmistrz Rabki-Zdroju informuje o naborze uzupełniającym na listy rezerwowe do projektu parasolowego realizowanego przez gminę Rabka-Zdrój w ramach programu: Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B, Działanie B.1 zwanym dalej: „Programem OZE”. W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie do 90% kwoty netto do inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

 • Komisariat Policji w Rabce-Zdroju w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. na terenie Gminy prowadzi działania priorytetowe zagrożonych miejsc. Zagrożenia zostały zdiagnozowane na podstawie informacji od mieszkańców, jak również własnych ustaleń.

 • ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA RABKA-ZDRÓJ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM NA ROK SZKOLNY 2024/2025
  dostępne są na stronie
  https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/ZASADY-REKRUTACJI-DO-PUBLICZNYCH-SZKOL-PODSTAWOWYCH-DLA-KTORYCH-GMINA-RABKA-ZDROJ-JEST-ORGANEM-PROWADZACYM-NA-ROK-SZKOLNY-20242025/idn:8536

 • ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE RABKA-ZDRÓJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025.
  dostępne są na stronie:
  https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/ZASADY-REKRUTACJI-DO-PUBLICZNYCH-PRZEDSZKOLI-ODDZIALOW-PRZEDSZKOLNYCH-W-PUBLICZNYCH-SZKOLACH-PODSTAWOWYCH-ORAZ-PUBLICZNYCH-INNYCH-FORM-WYCHOWANIA-PRZEDSZKOLNEGO-W-GMINIE-RABKA-ZDROJ-NA-ROK-SZKOLNY-20242025/idn:8538

 • 17 stycznia odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którzy posiadają tereny nad Poniczanką przy drodze w kierunku Traczykówki i ulicy Nowy Świat. Jak informuje burmistrz Leszek Świder, gmina wyłoniła wykonawcę, który przygotuje projekt nowej drogi.

 • Od 29 stycznia wykonawca tj. Konsorcjum firm: PROFEXIM Spółka jawna H.J. oraz BILDEX Dariusz Duda przystąpił do wykonywania robót budowlanych w ramach zadania - Przebudowa drogi gminnej nr 364519 K, ul. Gorczańska.

 • Do końca marca można zgłaszać kandydatów do tytułu Osobowość Rabki-Zdroju. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i krajowej w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i turystyki za rok ubiegły oraz za całokształt działalności w dziedzinie społecznej, zdrowia oraz w sferze przedsiębiorczości. Regulamin i formularz wniosku do pobrania ze strony https://gmina.rabka.pl/download/1575