Start Nr 149 Spacery po Rabce str.12
Spacery po Rabce str.12

Działając na podstawie art. 9 ust. 1, art. 3 pkt 12 oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [...] Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 16.02.2024r. sygn. DNT-I.5140.53.2020.MK, w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego układu urbanistycznego Rabki-Zdrój.

z up. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Kierownik Delegatury Paweł Dziuban.

W obwieszczeniu inicjującym ten wpis (październik 2020 roku), zapisano: układ przestrzenny Rabki-Zdrój, na który składają się średniowieczny układ ruralistyczny dawnej wsi oraz układ urbanistyczny uzdrowiska, winien być objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków. Przedmiotowe struktury przestrzenne są dobrze zachowane i czytelne, zatem są one „świadectwem minionej epoki”, w tym wypadku zarówno okresu średniowiecza, kiedy powstała wieś Rabka jak i 2. połowy XIX i początku XX wieku, kiedy wykrystalizował się układ urbanistyczny uzdrowiska. W obwieszczeniu tym czytamy dalej: Ochrona konserwatorska układu urbanistycznego Rabki-Zdrój będzie polegała na ochronie właściwego rozplanowania zabudowy, brył i gaba-rytów oraz funkcji i dekoracji architektonicznych budynków z wyeksponowaniem ich charakterystycznych walorów stylowych i detalu architektonicznego. Ze względu na ochronę dekoracji architektonicznej termoizolacja w formie docieplenia styropianem dopuszczalna jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej pod warunkiem odtworzenia w drewnie wymiarów, podziałów, profili, proporcji. Ewentualna nowa zabudowa, winna być przede wszystkim o funkcji tradycyjnej, o wielkościach i proporcjach jak występująca w obrębie wpisanego układu urbanistycznego Rabki-Zdrój.

Co ma być tym wzorcem wielkości i proporcji: pomyłka architektoniczna, jaką jest powstały w latach 70. ubiegłego wieku Zakład Przyrodoleczniczy czy przedwojenny sklepik z dewocjonaliami koło stacji PKP? Oba budynki występują w obrębie wpisanego układu urbanistycznego. A gdzie można w Rabce znaleźć te średniowieczne, dobrze zachowane i czytelne struktury przestrzenne? Jaki sens ma połączenie tych podobno istniejących średniowiecznych struktur z układem urbanistycznym powstałego pod koniec XIX wieku uzdrowiska? Rabczańskie, zabytkowe budynki, są wpisane do rejestru zabytków, są więc chronione. Czemu więc ma służyć utworzenie strefy ochronnej, obejmującej znaczną część miasta, w tym współczesną zabudowę i typowe dla całej Polsce osiedla Orkana, Sądecka, Chopina? Urząd Miejski złożył odwołanie od decyzji konserwatora do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oby skutecznie.

A tymczasem na Spacer zaprosiłem prezesa Szpitala Miejskiego, Witolda Latuska.


Przebudowa, remont, modernizacja i nadbudowa budynku szpitala miejskiego.