Start Nr 150 Kurenda-informator samorządowy str.6
Kurenda-informator samorządowy str.6
 • Uchwały podjęte podczas LXXXI posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 27 marca 2024r.
  - Uchwała Nr LXXXI/603/24 sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
  - Uchwała Nr LXXXI/602/24 sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegu pielęgnacyjnego dla drzewa ustanowionego jako pomniki przyrody, rosnącego na terenie Gminy Rabka-Zdrój
  - Uchwała Nr LXXXI/601/24 sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych dla 3 szt. drzew ustanowionych jako pomniki przyrody, rosnących na terenie Gminy Rabka-Zdrój
  - Uchwała Nr LXXXI/600/24 sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych dla 2 szt. drzew ustanowionych jako pomniki przyrody, rosnących na terenie Gminy Rabka-Zdrój
  - Uchwała Nr LXXXI/599/24 sprawie ustanowienia pomnika przyrody
  - Uchwała Nr LXXXI/598/24 sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
  - Uchwała Nr LXXXI/597/24 sprawie ustanowienia pomnika przyrody
  - Uchwała Nr LXXXI/596/24 sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
  - Uchwała Nr LXXXI/595/24 sprawie: przekształcenia mieszkania chronionego na mieszkanie treningowe
  - Uchwała Nr LXXXI/594/24 sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój na 2024 r."

 • Uchwały podjęte podczas LXXX posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 28 lutego 2024r.
  - Uchwała Nr LXXX/593/24 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/565/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
  - Uchwała Nr LXXX/592/24 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa przez Gminę Rabka-Zdrój w Stowarzyszeniu Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
  - Uchwała Nr LXXX/591/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
  - Uchwała nr LXXX/590/24 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany Wieloletnej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój
  -Uchwała nr LXXX/589/24 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

 • OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka - Zdrój - „Rabka-Zdrój Słone” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rabce-Zdroju otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2,2 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w sołectwie Chabówka.

 • Oświadczenie sekretarza Rabki-Zdroju, mgr Roberta Wodziaka dotyczące stawianych zarzutów publicznie przez niektórych radnych Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju ws. "nieprzestrzegania" przez pracowników Urzędu Miejskiego art. 24 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym.

 • „W związku z kolejnymi zarzutami kierowanymi publicznie pod adresem: Urzędu

 • Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak była gościem na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Tematem głównym posiedzenia było lecznictwo uzdrowiskowe dzieci.

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na stabilizację osuwiska na ulicy Zakopiańskiej i naprawę drogi na odcinku ponad 100 metrów. Spośród siedmiu ofert od wykonawców, jakie napłynęły na przetarg, najkorzystniejszą była oferta od firmy REMOST Sp. z o.o. z Dębicy, która zaoferowała wykonanie prac za kwotę 4 284 943,04 zł.

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój".

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na przebudowę drogi ul. Zakopiańska, prowadzącej do osiedla Ryplówka w Rabce-Zdroju.

 • Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm./ Burmistrz Rabki- Zdroju wnosi odwołanie od decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie znak: DNT-l.5140.53.2020.MKz dnia 16.02.2024r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego układu urbanistycznego Rabki-Zdrój. Uzasadnienie na stronie:
  https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/ODWOLANIE-od-decyzji-Malopolskiego-Wojewodzkiego-Konserwatora-Zabytkow-w-Krakowie-znak/idn:8633

 • W Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój zawarto umowę pomiędzy SIM Małopolska a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym BUDMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu na realizacje inwestycji o wartości 17 500 000,00 zł. SIM Małopolska to samorządowa spółka stworzona przez 16 małopolskich gmin (m.in. Rabka-Zdrój) oraz Krajowy Zasób Nieruchomości w celu budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

 • Już tylko szczegóły, ostatnie szlify zostały do zakończenia, trwającej od dwóch lat, odbudowy zabytkowej willi Anioł przy ul. Parkowej po pożarze, który zniszczył budynek w 2018 roku.